NOVČANA POMOĆ ZA NOĆNE BAROVE I KLUBOVE – KOJI SU USLOVI I KAKO DO SREDSTAVA? – Beograduživo.rs

POMOĆ ZA NOĆNE BAROVE I KLUBOVE – Počele su prijave za bespovratna sredstva namenjena noćnim barovima i klubovima, koji do sada nisu bili korisnici državnih paketa kovid-pomoći. Oni tokom narednih 15 dana mogu da se prijave Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, a iznos subvencija će biti uvrđen posebnim aktom Vlade.

Uslove koje klubovi i barovi moraju ispuniti da bi dobili pomenutu pomoć pogledajte u nastavku:

 • da su u Agenciji za privredne registre, kao pretežnu delatnost, registrovali
  • 5610 – delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekat ili
  • 5630 – usluge pripremanja i usluživanja pića;
 • da im Ministarstvo finansija – Poreska uprava (u daljem tekstu: Poreska uprava) nije privremeno oduzela PIB na osnovu člana 26. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
 • da su evidentirani kao obveznici poreza na dodatu vrednost, sa datumom evidentiranja u sistem poreza na dodatu vrednost  ne kasnijim od 1. aprila 2019. godine, kao i da u periodu od 1. aprila 2019. godine do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu brisani iz evidencije obveznika poreza na dodatu vrednost ;
 • da nad njima nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Pravo na sredstva mogu da ostvare privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće posebne uslove: 

 • da nisu dobili pomoć po drugom osnovu sektorske pomoći, i to kao podršku radu za hotelske industrije;
  da nemaju dugovanja po svim javnim prihodima, koje administrira Poreska uprava, zaključno sa 29. februarom 2020. godine;
 • da su, u najmanje jednom objektu vrste noćni bar ili noćni klub, u periodu od 1. aprila 2019. do 31. marta 2020. godine, radili u radnom vremenu koje započinje ne pre 17 časova i koje se završava ne pre 02 časa posle ponoći, najmanje dva dana u nedelji, kao i da su evidentirali svaki pojedinačno ostvaren promet preko fiskalne kase;
 • da su u periodu od aprila 2020. do 31. marta 2021. godine u odnosu na referentni period od 1. aprila 2019. do 31. marta 2020. godine imali pad prometa na koji se plaća porez na dodatu vrednost, od najmanje 70%, a što se utvrđuje na osnovu podataka iz prijava poreza na dodatu vrednost za odgovarajući period;
 • da im u periodu od 1. aprila 2019. godine do dana stupanja na snagu ove uredbe nije izrečena mera privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole na osnovu člana 131. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Privredni subjekti gube pravo na korišćenje sredstava ukoliko od dana dodele sredstava do 30. juna 2022. godine:

 • prestane da obavlja delatnost iz stava 1. tačka 1) ovog odeljka, u vrsti ugostiteljskog objekta noćni bar ili noćni klub;
 • ostvari manji promet od 30% prometa, na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u periodu jula 2021. – 30. juna 2022. u odnosu na period 1. aprila 2019. – 31. marta 2020. godine.
Zahtev za utvrđivanje prava na subvencije i prilozi

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja Poreskoj upravi radi provere ispunjenosti uslova iz odeljka 2. Uslovi za dodelu sredstava stav 1, stav 2. tač. 2)-5) i stav 3., preko portala ePorezi, u delu „Izjava o zainteresovanosti za pomoć“.

Uz zahtev, podnosilac dostavlja i sledeću dokumentaciju:

 • kopiju isečka o otvaranju fiskalne kase, prvog i poslednjeg fiskalnog isečka za dva uzastopna radna dana u okviru jedne nedelje, po radnom vremenu poreskog obveznika, za svaki kvartal od 1. aprila 2019. do 31. marta 2020. godine;
 • kopije svih listova EDI knjige za isti period;
 • odluku o radnom vremenu poreskog obveznika.

Rok za podnošenje zahteva je 15 dana od dana objave Javnog poziva (od 22. maja).

Poreska uprava će nakon sprovedenog postupka provere po svakom privrednom subjektu sačiniti Spisak privrednih subjekata koji ispunjavaju uslove iz odeljka 2. Uslovi za dodelu sredstava st. 1-3 (u daljem tekstu: Spisak) i dostaviti ga Ministarstvu i Upravi za trezor.

Radi utvrđivanja prava na subvencije za podršku radu noćnih barova i noćnih klubova, ministar nadležan za poslove turizma, rešenjem obrazuje Komisiju sa zadatkom utvrđivanja prava na subvencije za podršku radu noćnih barova i noćnih klubova, na osnovu Spiska.

Spisak će sadržati sve relevantne podatke o privrednim subjektima koji su ostvarili pravo na pomoć.

Spisak se objavljuje na internet stranici Ministarstva.

Isplata sredstava 

Isplata sredstava izvršiće se na posebne namenske dinarske račune privrednih subjekata navedenih u Spisku.

Privredni subjekti sa Spiska biće obavešteni o otvaranju namenskih dinarskih računa dostavljanjem obaveštenja u elektronsko poresko sanduče na portalu ePorezi.

Privredni subjekti isplaćena sredstva mogu iskoristiti do isteka perioda od tri meseca nakon isplaćenih sredstava, nakon čega će neiskorišćena sredstva biti preneta u budžet Republike Srbije.

Ministarstvo je dužno da vodi evidenciju o dodeljenoj državnoj pomoći po osnovu Programa i da izveštaj o dodeljenoj državnoj pomoći dostavi Komisiji za kontrolu državne pomoći.

Najnovije na Beograduzivo.rs:

POGLEDAJ JOŠ: INFO

Preuzeto sa: https://www.beograduzivo.rs/feed/

Admin

Read Previous

ULICE NA PALILULI I ZVEZDARI U SREDU BEZ VODE – Beograduživo.rs

Read Next

DA LI ZNATE ZBOG ČEGA MOGU DA VAM ISKLJUČE GRADSKU VODU? – Beograduživo.rs