DA LI ZNATE ZBOG ČEGA MOGU DA VAM ISKLJUČE GRADSKU VODU? – Beograduživo.rs

Približavaju nam se letnji dani i letnje temperature i svake godine se apeluje na racionalnu potrošnju vode za piće kako ne bismo dolazili u situaciju da bude nestašice. Sa druge strane, neracionalna potrošnja je samo jedna od strogo zabranjenih radnji koje kao korisnik usluga JKP Beogradski vodovod i kanalizacija možete uraditi. Grubo kršenje pravila može dovesti i do toga da budete isključeni sa gradske mreže.

Strogo zabranjene radnje:

 • samovoljno postavljanje vodovodnog priključka od strane neovlašćenog lica, ili bez odgovarajuće tehničke dokumentacije;
 • povezivanje kućnih vodovodnih instalacija objekta priključenog na gradski vodovod sa vodovodnim instalacijama i uređajima koji dobijaju vodu iz individualnih izvorišta;
 • ugrađivanje odvodne cevi na vodovodnom priključku ispred vodomera;
 • priključivanje kućne vodovodne instalacije objekta na gradski vodovod preko kućnih vodovodnih instalacija susednog ili drugog objekta, kao i omogućavanje takvog priključka;
 • korišćenje vode iz gradskog vodovoda za poljoprivredne svrhe, odnosno zalivanje povrća, voća i slično;
 • na bilo koji način oštećivati instalacije i objekte gradskog vodovoda;
 • direktno povezivanje kućnih vodovodnih instalacija sa gradskom vodovodnom mrežom bez vodovodnog priključka;
 • povezivanje kućnih vodovodnih instalacija sa gradskom vodovodnom mrežom bez mernog instrumenta u vodovodnom priključku;
 • okretanje vodomera u smeru suprotnom smeru određenom u tehničkim uslovima koje je dalo komunalno preduzeće;
 • oštećenje i skidanje plombe na vodovodnom priključku;
 • neovlašćeno korišćenje vode iz gradskog vodovoda i bez pisane prijave komunalnom preduzeću.

Komunalno preduzeće može da isključi vodovodnu instalaciju korisnika vode sa gradskog vodovoda u sledećim slučajevima:

 • ukoliko izvrši priključenje kućnih vodovodnih instalacija na gradski vodovod suprotno tehničkim uslovima i drugim posebnim propisima i odredbama Odluke o prečišćavanju i distribuciji vode;
 • ukoliko ne održava kućne vodovodne instalacije i vodomerno sklonište i time ugrožava funkcionisanje gradskog vodovoda;
 • ukoliko onemogući pristup radnicima komunalnog preduzeća u objekat ili na parcelu radi kontrole ispravnosti kućnih vodovodnih instalacija;
 • ukoliko u datom roku ne dovede u tehnički ispravno stanje bespravno izvedeni vodovodni priključak po nalazu i uslovima komunalnog preduzeća;
 • ako je stanje kućnih vodovodnih instalacija i vodomernog skloništa takvo da ugrožava higijensku i zdravstvenu ispravnost vode u gradskom vodovodu i sigurnost susednih objekata;
 • ako je zabranjeno korišćenje, odnosno nije izvršen tehnički prijem kućnih instalacija kanalizacije;
 • ako korisnik vode ne plati naknadu za isporučenu vodu dva meseca uzastopno;
 • ako korisnik vode nakon pravosnažnog rešenja komunalne inspekcije ne izvrši pražnjenje septičke jame, odnosno na drugi način ne obustavi izlivanje fekalnih i otpadnih voda iz svog objekta na javnu površinu;
 • ako korisnik vode ne podnese pisanu prijavu za korišćenje vode komunalnom preduzeću, ali samo pod uslovom da isključenje vode ne ugrožava pravo na snabdevanje vodom ostalih korisnika;
 • ako su kućne vodovodne instalacije priključene na gradski vodovod bez vodomera, odnosno drugom vrstom direktnog priključka na gradski vodovod;
 • ako su kućne vodovodne instalacije koje su spojene na gradski vodovod povezane sa instalacijama i uređajima koji dobijaju vodu iz individualnog izvorišta;
 • ako su kućne vodovodne instalacije priključene na gradski vodovod preko kućnih vodovodnih instalacija susednog ili drugog objekta.

Najnovije na Beograd uživo:

POGLEDAJ JOŠ: GRADSKE VESTI

Preuzeto sa: https://www.beograduzivo.rs/feed/

Admin

Read Previous

UVODI SE MEĐUNARDONI DNEVNI VOZ BEOGRAD-BAR – Beograduživo.rs

Read Next

NAPAD VRANA U BEOGRADU – ŠTA TREBA DA ZNATE? (VIDEO) – Beograduživo.rs